ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

Štandardné obchodné podmienky

1. VYMEDZENIE POJMOV
V týchto Podmienkach majú nasledujúce výrazy takýto význam:
„pracovný deň“ je deň iný ako sobota, nedeľa alebo štátny sviatok v Slovenskej republike;

„Vy / Váš“ znamená osobu, firmu alebo spoločnosť, ktorá prijíma našu písomnú ponuku na dodanie služby alebo ktorej písomnú objednávku na službu prijímame my; „My / nás / naše“ sa týka spoločnosti s názvom ILUMINATA s.r.o. IČO 44 556 039, so sídlom na adrese Dunajská 68, 811 08 v Bratislave, Slovenskej republike, a jej dcérskych spoločností;

„Zmluva“ znamená písomnú dohodu strán o poskytnutí Služby;

„Služba“ znamená preklad, korekciu, editovanie, lokalizáciu, výučbu, tlmočenie dohodnuté v „Zmluve“, ktorú máme dodať v súlade s týmito Podmienkami;


„Podmienky“ znamenajú štandardné obchodné podmienky stanovené touto listinou a (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné) zahŕňajú všetky osobitné podmienky dohodnuté písomne medzi Vami a nami (ďalej len „stranami“); a výraz „písomne“ sa vzťahuje najmä na elektronickú poštu, sms správy, správy vymenené prostredníctvom četovej aplikácie WhatsApp, Viber, Skype, Instagram, Telegram a porovnateľné komunikačné prostriedky.

    2. VÝCHODISKO PRE POSKYTNUTIE SLUŽBY

2.1 Služby poskytujeme na základe našej písomnej ponuky (ak ste ju prijali) alebo Vašej objednávky (ak sme ju písomne potvrdili), v oboch prípadoch podľa týchto Podmienok, ktorými sa Zmluva riadi, s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok, za ktorých takúto ponuku prijímate alebo považujete za prijatú, alebo zadávate takéto objednávky, alebo ich považujete za zadané z Vašej strany.

2.2 Žiadna zmena týchto Podmienok nie je záväzná, pokiaľ sa nedohodne písomne medzi oprávnenými zástupcami strán.

2.3 Uzatvorením Zmluvy prehlasujete, že tak nerobíte v úmysle vylúčiť alebo nahradiť tieto Podmienky.

2.4 Nami potvrdené termíny dodania sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy.

2.5 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platnosť Zmluvy pretrváva po dobu 10 rokov.

2.6 Nami predávaná Služba je určená výhradne na Vaše použitie alebo pre Vašu potrebu a zaväzujete sa neposkytnúť preložené, editované, skorigované a/lebo lokalizované texty žiadnej tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu pod podmienkou, že Službu môžete použiť v iných Vami vytvorených textoch.

2.7 Akákoľvek pisárska, administratívna alebo iná chyba alebo opomenutie v akejkoľvek písomnosti predstavujúcej službu, bude opravená bez vyvodzovania akejkoľvek zodpovednosti voči nám.
    3. OBJEDNÁVKY, ŠPECIFIKÁCIE, TECHNICKÉ INFORMÁCIE

3.1 Žiadnu Vašu objednávku nemožno považovať za prijatú, pokiaľ ju písomne nepotvrdí niektorý z našich oprávnených zástupcov.

3.2 Nesiete voči nám zodpovednosť za presnosť podmienok akejkoľvek objednávky (vrátane akejkoľvek príslušnej špecifikácie), ktorú nám predložíte, a za poskytnutie všetkých potrebných informácií týkajúcich sa realizácie služby v dostatočnom časovom predstihu, ktorý nám umožní plniť Zmluvu v súlade s jej podmienkami.

3.3 Zodpovedáte za to, že nám poskytnete špecifikáciu služby tak, aby bol nepochybne stanovený jej účel a spôsob vyhotovenia.

3.4   Ak máme Službu dodať v súlade s Vami zadanou špecifikáciou, musíte nás odškodniť za všetky straty, škody, náklady a výdavky, ktoré vynaložíme alebo ktoré nám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek nárokom z porušenia patentu, autorských práv, ochrannej známky alebo iných práv priemyselného alebo duševného vlastníctva tretej strany, ktoré vyplynú z nášho použitia Vašej špecifikácie alebo podkladu.

3.5 Zrušenie objednávky je možné urobiť iba s našim písomným súhlasom. V takom prípade nám nahradíte všetky výdavky, ktoré sme vynaložili do okamihu zrušenia, spolu s 10% zo zmluvnej ceny, a to formou náhrady škody s okamžitou splatnosťou.
    4. CENY

4.1 Cena Služby je cena uvedená v našej písomnej ponuke. Pokiaľ nie je písomne uvedené inak, všetky uvedené ceny platia najviac 30 dní, po tomto čase ich môžeme zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4.2 Vyhradzujeme si právo písomným oznámením kedykoľvek pred dodaním zvýšiť dohodnutú cenu za Službu s cieľom zohľadniť zvýšenie nákladov, ktoré nám bolo spôsobené akoukoľvek skutočnosťou, na ktorú nemáme dosah (napr., bez obmedzenia, akýmkoľvek kolísaním výmenných kurzov, výrazným zvýšením nákladov na prácu, priebežne požadované práce naviac, priebežné dopĺňanie pokynov na realizáciu Služby a pod.), akýmikoľvek zmenami v termínoch dodania alebo špecifikáciách pre požadovanú Službu alebo akýmkoľvek oneskorením spôsobeným Vašimi pokynmi, alebo Vašim neposkytnutím primeraných informácií alebo pokynov.

4.3   Cena nezahŕňa príslušnú daň z pridanej hodnoty, ktorú nám musíte zaplatiť navyše.
    5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 S výnimkou akýchkoľvek osobitných písomných podmienok dohodnutých medzi stranami Vám môžeme fakturovať cenu Služby pri jej dodaní alebo kedykoľvek po jeho dodaní. Pokiaľ si Službu nevyzdvihnete alebo ju neoprávnene odmietnete prebrať, v takom prípade sme Vám oprávnení vystaviť faktúru kedykoľvek potom, ako sme Vás upozornili, že Služba je pripravená na vyzdvihnutie.

5.2 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, všetky sumy sú splatné (bez akýchkoľvek zadržaní, odpočtov alebo započítaní oproti akejkoľvek pohľadávke) do 14 dní od konca mesiaca, v ktorom bola Služba dodaná. Termín zaplatenia ceny je podstatnou podmienkou Zmluvy. Potvrdenia o prijatí platby sa vydávajú iba na požiadanie.

5.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platba sa uskutoční elektronickým bankovým prevodom na nami uvedený účet.

5.4 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek od Vás požadovať pripísanie platby vopred. 

5.5 Žiadna platba sa nebude považovať za prijatú dovtedy, kým nebudú prostriedky pripísané na náš účet.

5.6 Ak je Služba dodávaná po častiach, máme právo fakturovať každú časť po jej dodaní alebo hneď ako došlo k vzniku práva na vystavenie faktúry podľa bodu 5.1., pričom faktúra je splatná za každú príslušnú čiastkovú dodávku bez ohľadu na nedodanie iných čiastkových dodávok alebo iné omeškanie z našej strany.

5.7 Ak je podľa podmienok, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek objednávku, cena splatná po častiach alebo ak ste súhlasili s tým, že určité množstvá Služby budete preberať v určenom čase, nezaplatenie akejkoľvek splatnej splátky alebo neposkytnutie dodacích pokynov na dodanie akéhokoľvek množstva zostávajúcej Služby spôsobí okamžitú splatnosť celého zostatku ceny.

5.8 Ak neuhradíte v deň splatnosti žiadnu platbu, bez obmedzenia akýchkoľvek ďalších súvisiacich práv, sme oprávnení účtovať úroky z dlžnej sumy za každý deň od dátumu splatnosti až do zaplatenia celej sumy.
    6. DODANIE, KONTROLA A PREBRATIE

6.1 Dodanie Služby sa uskutoční jej vyzdvihnutím v našich priestoroch potom, ako sme vás upovedomili, že Služba je pripravená na vyzdvihnutie, alebo odovzdaním Služby na poštovú prepravu, alebo jej doručením do Vami poskytnutej elektronickej schránky. 

6.2 Časy a termíny dodania Služby uvádzame v dobrej viere, avšak čas dodania nie je podstatnou podmienkou Zmluvy, ani nenesieme zodpovednosť za omeškanie bez ohľadu na to, či sme ho mohli alebo nemohli primerane ovplyvniť.

6.3 Máme právo uskutočňovať dodávky po častiach, v množstvách a v intervaloch podľa nášho uváženia pred záväzne dohodnutým termínom dodania.

6.4 Ak sa má Služba dodať po častiach, každá dodávka predstavuje samostatnú Zmluvu a naše nedodanie jednej alebo viacerých čiastkových dodávok v súlade s týmito Podmienkami alebo akýkoľvek nárok z Vašej strany v súvislosti s jednou alebo viacerými dodávkami Vás neoprávňuje odstúpiť od Zmluvy ako celku.

6.5 Ak z nejakého dôvodu nemôžete prijať dodávku Služby v čase, keď má byť Služba doručená a je pripravená na dodanie, môžeme podľa vlastného uváženia bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva, uskladniť Službu do samotného dodania a účtovať vám primerané skladné (vrátane poistenia);
7. VRÁTENIE SLUŽBY

        7.1 Služby poskytujeme na mieru, preto ich nie je možné vrátiť.

 

    8. ZÁRUKY

S výhradou nasledujúcich ustanovení zaručujeme, že Služba bude v čase dodávky súhlasiť vo všetkých významných hľadiskách so svojou špecifikáciou.


8.1
Vyššie uvedenú záruku poskytujeme za nasledujúcich podmienok:

    (a) Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek chyby Služby vyplývajúce z gramaticky, syntakticky, štylisticky, sémanticky, terminologicky alebo inak nesprávne koncipovaného východiskového textu, ktorý ste nám poskytli;
    (b) Nezaručujeme, že Služba je vhodná na akýkoľvek účel, na ktorý ju zamýšľate použiť, bez ohľadu na to, či o tomto účele skutočne vieme, mali by sme vedieť, alebo predpokladáte, že ho poznáme;

    (c) Za vyššie uvedenú záruku (alebo akúkoľvek inú záruku alebo podmienku) nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak celková cena za Službu nebude zaplatená do dátumu splatnosti;

    (d) vyššie uvedená záruka sa nevzťahuje na iný ako anglický jazyk, v súvislosti s čím máte len nárok na výhody z akejkoľvek záruky, ktorú nám poskytol dodávateľ služby v danom jazyku.

8.2 Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach výslovne uvedené, všetky záruky alebo iné podmienky vyplývajúce zo zákona sú vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom.

8.3 Neposkytujeme žiadnu záruku ani garanciu toho, že:

        (a) Služba neporušuje žiadny patent, autorské práva, ochranné známky alebo iné práva priemyselného alebo duševného vlastníctva žiadnej inej osoby; a

        (b) je Služba vhodný na akýkoľvek konkrétny účel alebo použitie za špecifických podmienok bez ohľadu na to, či nám bol tento účel alebo podmienky oznámené.
9. KONTROLA

        9.1 Pokiaľ je to možné, skontrolujte Službu pri dodaní, najneskôr však do 7 dní od dodania.
10.  ZODPOVEDNOSŤ

        10.1 Žiadna zodpovednosť za nedodanie, čiastočnú alebo celkovú vadu Služby, alebo za akúkoľvek reklamáciu, že Služba nie je v súlade so Zmluvou, sa na nás nebude vzťahovať, pokiaľ nám túto reklamáciu neozámite písomne, za Službu nebude zaplatené, nebude nám vrátená s presným vyznačením vád a ich zdôvodnením kompetentným znalcom daného jazyka do 7 dní od dodania.
10.2 V súlade s odsekom 10.1 sa na nás nevzťahuje žiadna reklamácia vyplývajúca z chybnej Služby, ak nemáme možnosť Službu skontrolovať.
10.3 Pokiaľ od Vás neobdržíme oznámenie podľa bodu 10.1:

    (a) sa bude Služba považovať vo všetkých ohľadoch v súlade so Zmluvou a vy nemáte právo Službu odmietnuť;
    (b) nenesieme zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vady;
    (c) cenu zaplatíte tak, akoby bola Služba dodaná v súlade so Zmluvou.

10.3 Zaväzujeme sa, že Vám na základe vlastného uváženia pripíšeme v plnej výške cenu, ktorú ste zaplatili za Službu alebo Službu opravíme alebo dodáme bezplatne alebo pôvodnú Službu vymeníme za rovnakú Službu dodanú iným poskytovateľom Služby v našom mene, ZA PREDPOKLADU, ŽE v každom prípade:
    (a) Služba bola prijatá a zaplatená a dodali sme ju my a
    (b) že nás o vade informujete do 7 dní odo dňa, keď sa takáto vada objavila alebo mala byť primerane zistená

a vrátite chybnú Službu na Vaše náklady do našich priestorov, resp. ju doručíte elektronicky

10.4 V prípade oprávneného nároku môžeme na základe nášho rozhodnutia Službu prepracovať alebo nahradiť (alebo jej príslušnú časť) na naše náklady alebo, podľa nášho vlastného uváženia, Vám vrátime cenu Služby (alebo jej primeranú časť), v takom prípade voči Vám nebudeme mať žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

10.5 Celá naša zodpovednosť za akúkoľvek reklamáciu alebo za všetky nároky vyplývajúce z jednotlivého konania, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou nesmie prekročiť 1 000 EUR alebo cenu zaplatenú za Službu podľa toho, ktorá suma je vyššia, s výnimkou výslovných ustanovení uvedených v týchto Podmienkach.

10.6 V prípade Služby poskytnutej na iný ako anglický jazyk poskytneme všetky výhody vyplývajúce zo záruky poskytnutej našim dodávateľom za predpokladu, že ste Službu prijali a zaplatili.

10.7 Ak je Služba určená na dodanie po častiach, žiadna vada v ktorejkoľvek časti nebude dôvodom na zrušenie zvyšku dodávok a máte povinnosť danú časť prijať.

11.  VYŠŠIA MOC

11.1           Akékoľvek neplnenie alebo omeškanie pri dodaní Služby sa nebude považovať za porušenie Zmluvy a nebudeme zaň zodpovední, ak tak nastane z akejkoľvek príčiny mimo našej kontroly. Nasleduje neúplný výpočet takýchto okolností: výbuch, povodeň, požiar, nehoda, teroristický čin, vojna alebo hrozba vojny, nariadenia alebo zákazy, dovozné alebo vývozné nariadenia alebo embargá, štrajky, výluky alebo iné priemyselné opatrenia alebo obchodné spory (či už sa týkajú našich zamestnancov alebo tretej strany), ťažkosti so získavaním surovín alebo dodávok (s výnimkou zvýšených cien), výpadok energie alebo porucha prístrojového vybavenia alebo nedostupnosť online softvérov alebo vládne opatrenia a nariadenia.

11.2 Ak nastanú okolnosti uvedené v bode 11.1, oznámime Vám to čo najskôr. Ak takéto okolnosti budú trvať 3 týždne po oznámení, môžeme Vám písomne oznámiť odstúpenie od Zmluvy. Vrátime všetky zálohové platby, ale nenesieme zodpovednosť za akékoľvek ďalšie nároky z Vašej strany.
12.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 V týchto Podmienkach: (i) nadpisy slúžia iba na ilustráciu a nemajú vplyv na výklad; (ii) pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na články sa vzťahujú na články týchto Podmienok;

12.2 Tieto Podmienky, spolu s akýmikoľvek podmienkami, na ktorých sa strany z času na čas písomne dohodnú, tvoria úplnú dohodu medzi stranami, nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu alebo porozumenie medzi stranami a môžu sa meniť iba písomne. Všetky ostatné podmienky, výslovné alebo predpokladané zákonom alebo inak, sú vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom.


12.3 Pokiaľ si neuplatníme svoje právo v súvislosti s Vašim porušením Zmluvy, nebude sa to považovať za zrieknutie sa práva v prípade akéhokoľvek následného porušenia toho istého alebo iného ustanovenia.

12.4 Ak súd alebo iný príslušný orgán rozhodne, že niektoré z ustanovení Zmluvy je neplatné alebo nevymožiteľné úplne alebo čiastočne, platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zvyšok daného ustanovenia nebude dotknutá.

12.5 Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou, nemá žiadne právo vymáhať dodržiavanie podmienok Zmluvy.

12.6 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, sa musia okamžite postúpiť vedeniu každej strany, ktorého zástupcovia budú spolupracovať v dobrej viere tak, aby sa spor vyriešil čo najzmierlivejšie do 14 dní od oznámenia.

12.7 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.